Need help? Call us Now: 043-002-438

Classes

Pre-kindergarten 1

เตรียมอนุบาล 1

 

1.6
Year old’s
1
Class size

Pre-Kindergarten 2

เตรียมอนุบาล 2

 

3
Year old’s
5
Class size

Kindergarten 1

อนุบาล 1

 

4
Year old’s
5
Class size

Kindergarten 2

อนุบาล 2

 

5
Year old’s
5
Class size

Sport Games

There are lots of fun sports games for kids that don’t require teams or involve lots of equipment.

มีเกมกีฬาสนุกๆ มากมายสำหรับเด็กที่ไม่ต้องใช้ทีมหรือใช้อุปกรณ์มากมาย

English Lessons

The stories, games, quizzes, and worksheets given here are great ways for English learning with fun

เรื่องราว เกม แบบทดสอบ และแบบฝึกหัดที่ให้ไว้ที่นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน

Music & Art

Music and Art is shaping and sharpening important skills same way as math and other sciences.

ดนตรีและศิลปะกำลังสร้างและฝึกฝนทักษะที่สำคัญในลักษณะเดียวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อื่นๆ

How to Enroll Your Child to a Class?

Leave your information to get more about our activities and class for your child.

ฝากข้อมูลของคุณเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมและชั้นเรียนของเราสำหรับบุตรหลานของคุณ

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลบารมี 

คุณลักษณะตามวัย

           คุณลักษณะตามวัยเป็นความสามารถตามวัย  หรือพัฒนาการตามธรรมชาติเมื่อเด็กมีอายุถึงวัยนั้น ๆ ขณะเดียวกันจะต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  โรงเรียนอนุบาลบารมี  ได้กำหนดคุณลักษณะตามวัยที่สำคัญของเด็กอายุ 1-3  มีดังนี้

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลบารมี 

คุณลักษณะตามวัย 1-3 ปี

พัฒนาการด้านร่างกาย

1. มีน้ำหนักตามเกณฑ์
2. มีส่วนสูงตามเกณฑ์
3. มีเส้นรอบศีรษะตามเกณฑ์
4. มีภูมิต้านทานโรค ไม่ป่วยบ่อย
5. ขับถ่ายเป็นเวลา
6. รับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัย
7. นอนและพักผ่อนเหมาะสมกับวัย
8. เดินถอยหลังนั่งเก้าอี้ได้
9. เดินขึ้นบันไดได้เองโดยวางเท้าทั้งสองข้าง
10. เดินคล่องขึ้น แต่ไม่สามารถทรงตัวได้ทันที
11. กระโดดด้วยเท้าทั้งสองข้างได้
12. ดึงหรือผลักสิ่งของขณะเดินได้
13.ใช้ข้อมือหมุนมือ ขณะถือสิ่งของได้
14.วางของเล่นหรือของซ้อนกันได้
15. หยิบของชิ้นเล็ก ๆ ได้
16. จับดินสอแท่งใหญ่ได้ด้วยนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือ

พัฒนาการด้านอารมย์และจิตใจ

1. มีกริยาท่าทางส่วนใหญ่อารมณ์ดี
2. ยิ้มแย้ม หัวเราะง่าย
3. แววตามีความสุข
4. ตัดสินใจทำอะไรหรือไม่ทำอะไรด้วยตนเอง
5. รู้จักแสดงความรักต่อผู้อื่น
6. แสดงท่าทางพอใจเมื่อสามารถทำอะไรได้ด้วยตนเองหรือได้รับคำชม
7. แสดงความภาคภูมิใจเมื่อทำสิ่ง ๆ สำเร็จ
8. ชอบพูดคำว่า “ไม่” แม้จะเห็นสิ่งที่ต้องการ
9. ตอบสนองต่อธรรมชาติอย่างเพลิดเพลิน
10. ตอบสนองต่อเสียง จังหวะดนตรี อย่างเพลิดเพลิน
11. ตอบสนองต่อสิ่งสวยงามต่าง ๆ อย่างเพลิดเพลิน

พัฒนาการด้านสังคม

1. การแสดงความเป็นเจ้าของที่เหมาะสม
2. ชอบออกไปเที่ยว ไปเดินเล่น
3. กลัวตามสิ่งที่ผู้ใหญ่กลัว
4. รู้จักรอคอย
5. รู้จักการขอและการให้
6. เล่นรวมกับคนอื่นได้ แต่ต่างคนต่างเล่น
7. ใช้ช้อนตักอาหารได้เอง
8. ดื่มน้ำจากแก้วได้เอง
9. ถอดและสวมเสื้อผ้าโดยมีคนช่วยได้
10. บอกเมื่อถึงเวลาจะขับถ่ายปัสสาวะและอุจาระได้

พัฒนาการด้านสติปัญญา

1.พยายามทำตามคำสั่ง
2.เริ่มจำชื่อวัตถุ สิ่งของได้
3.จำจังหวะและเพลงได้
4. พูดคำต่อคำได้
5.เลียนแบบคำพูดที่ผู้ใหญ่พูดได้
6.ถามคำถาม “อะไร”  “ทำไม” ได้
7.เรียกชื่อและสิ่งของที่คุ้นเคยได้
8.อยากเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ
9.ถามบ่อย ถามซ้ำ
10.เริ่มประโยคคำถาม “อะไร”
11. ชอบดูหนังสือภาพ / นิทาน
12. มีช่วงความสนใจกับของบางอย่างได้นาน3-5 นาที
13. เลียนแบบการกระทำ ผู้ใกล้ชิดหรือเด็กอื่น
14. พยายามเลียนเสียงต่าง ๆ
15.สนใจ ค้นคว้า สำรวจสิ่งต่าง ๆ
16.ต่อภาพตัดต่อที่มีชิ้นส่วน 6-8 ชิ้นได้
17.ชอบละเลงสีด้วยมือ

การวิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับเด็กอายุ ๑ ๓ ปี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ อายุ ๑ – ๓ ปี จัดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก ตลอดจนจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสมให้กับเด็ก โดยมุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ผ่านการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function) เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน และพัฒนาทักษะสมอง ดังนี้

พัฒนาการด้านร่างกาย

ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี
ใช้อวัยวะของร่ายกายได้ประสานสัมพันธ์กัน

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ

มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย

พัฒนาการด้านสังคม

รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย

พัฒนาการด้านสติปัญญา

สื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย
สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว

พัฒนาการทักษะสมองของเด็กตามกระบวนการพัฒนาทักษะสมอง

มีการจดจำสิ่งต่าง ๆ จากประสบการณ์และนำมาใช้ประโยชน์ได้
รู้จักยับยั้งความคิด ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ
มีความยืดหยุ่นทางความคิด ปรับตัวง่าย ปรับเปลี่ยนความคิดได้ตามสถานการณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ และรู้จักคิดนอกกรอบ
มีความสนใจอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เป็นเวลานาน มีสมาธิ
มีเป้าหมาย อดทนในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
รู้จักควบคุมอารมณ์ และแสดงออกมาได้อย่างเหมาะสมกับวัย
รู้จุดแข็ง จุดอ่อน ของตัวเอง และพร้อมที่จะปรับปรุง แก้ไข ตนเองได้
รู้จักลองผิดลองถูก กล้าคิด กล้าตัดสินใจ
รู้จักวางแผนในการทำงานง่าย ๆ แก้ปัญหาง่าย ๆ ด้วยตนเอง ลงมือทำงานอย่างเป็นขั้นตอน

การจัดเวลาเรียน

โรงเรียนอนุบาลบารมี กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 2 ปีการศึกษา โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 180 วันต่อปีการศึกษา แต่ละวันต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

โรงเรียนอนุบาลบารมี จัดประสบการณ์ให้เด็กอายุอายุต่ำกว่า 3 ปี  โดยจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการเล่น  เป็นการบูรณาการผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกระบวนการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function)  บูรณาการผ่านการจัดประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้รูปแบบ STEM บูรณาการผ่านการจัดประสบการณ์ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL) และการจัดประสบการณ์ผ่านการบูรณาการทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาจีนร่วมกับด้านเนื้อหาสาระผ่านการจัดกิจกรรม 6 กิจกรรม เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเรียนรู้จากการลงมือกระทำ เกิดความรู้มีทักษะ มีคุณจริยธรรม  และเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคมสติปัญญา  มีทักษะกระบวนการคิด มีความเป็นไทย รักสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น