Need help? Call us Now: 043-002-438

About us

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลบารมีจัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2566 จากเจตนารมณ์ของนางสาวธนชพร วัฒน์หิรัญวงศ์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนที่จะนำเอาแนวคิดในการจัดการศึกษาของประเทศจีน และประเทศอังกฤกมาเป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเตรียมเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะที่จะเพิ่มพูนในการศึกษาเรียนรู้ในชั้นที่สูงขึ้น กล่าวคือ จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยโดยเน้นการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้พัฒนาตนเองทั้ง 4 ด้านอย่างสมดุล คือด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยใช้กระบวนการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Functions : EF)  ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเกิดจากการที่   นางสาวธนชพร วัฒน์หิรัญวงศ์  ได้ศึกษาและจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Ronghuai International School ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขา Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages Beijing Language and Culture University ประเทศจีน และหลักสูตรปรับพื้นฐานปริญญาเอกด้าน Psychology linguistic ที่ประเทศอังกฤษ และขณะนี้ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖) กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการก่อตั้งโรงเรียนในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและเสริมแรงจากนายชัยณรงศ์ และนางศิริรัตน์ วัฒน์หิรัญวงศ์ ซึ่งเป็นบิดาและมารดาของนายนพณัฐ วัฒน์หิรัญวงศ์ พร้อมด้วย พระวิวัฒน์ ญาณนวิโร และนางพวงเพชร งอกคำ ซึ่งเป็นมารดาของนางสาวธนชพร วัฒน์หิรัญวงศ์ ขณะเดียวกันก็มีที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้ นายพิชิต บุตรศรีสวย อดีตผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ดร.ชนกนาถ วงษ์คำจันทร์ อดีตศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น และ รศ.ดร.วัลภา อารีรัตน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Curriculum

Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards. With our fun school activities for kids, learning in school becomes an interesting and enjoyable exercise, help developing your child’s creativity, imagination, thinking skills, and social skills where children, teens and adults learn, create and have fun in a relaxed, professional environment.

การสอนไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่แต่ในตำราและกระดานดำ ด้วยกิจกรรมโรงเรียนแสนสนุกสำหรับเด็กของเรา การเรียนรู้ในโรงเรียนจะกลายเป็นแบบฝึกหัดที่น่าสนใจและสนุกสนาน ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ทักษะการคิด และทักษะทางสังคมของบุตรหลาน ซึ่งเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่จะได้เรียนรู้ สร้างสรรค์ และสนุกสนานในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายและเป็นมืออาชีพ .

โรงเรียนอนุบาลบารมีตั้งอยู่เลขที่ 99/9 หมู่ 20 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงระดับชั้นอนุบาล 3  มีพื้นที่ทั้งหมด 1 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ใกล้กับสนามบินนานาชาติขอนแก่น โดยมีนางสาวธนชพร วัฒน์หิรัญวงศ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน   นายนพณัฐ วัฒน์หิรัญวงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน ด้านอาคารสถานที่ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนได้สร้างเรียนอาคารถาวร โดยลักษณะอาคารเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น (คสล.) จำนวน ๑ หลัง มีการออกแบบอาคารให้เป็นลักษณะเครื่องหมายคำถาม (? : Question mart) ที่มีความหมายว่า ตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นสมองให้เด็กคิดอย่างสร้างสรรค์ต่อเนื่อง โดยให้ชื่ออาคารว่า    ชัยศิริวัฒนเพชร หรือชื่อภาษาอังกฤษ Half infinite ซึ่งภายในอาคารมีห้องเรียน ๘ ห้อง ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง ห้องสมุด ๑ ห้อง ห้องดนตรี ๑ ห้อง ห้องกิจกรรมเคลื่อนไหวบ้านบอล ๑ ห้อง ห้องพักครู ๑ ห้อง ห้องธุรการและรับรอง ๑ ห้อง ห้องผู้บริหาร ๑ ห้อง ห้องพยาบาล ๑ ห้อง และสระว่ายน้ำ ๑ สระ

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

 ช่อมะกอก หมายถึง สติปัญญา และความอุดมสมบูรณ์

หนังสือ หมายถึง องค์ความรู้ที่ไม่สิ้นสุด

คำว่า ในภาษาจีน หมายถึง ความรู้ สติปัญญา

ใบหลิวภาษาอังกฤษคือ “willow” เป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตน

สีประจำโรงเรียน

สีแดง หมายถึง สติปัญญา

สีน้ำเงิน หมายถึง มารยาท

สีเทา หมายถึง คุณธรรม

How to Enroll Your Child to a Class?

Leave your information to get more about our activities and class for your child.

ฝากข้อมูลของคุณเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมและชั้นเรียนของเราสำหรับบุตรหลานของคุณ