Need help? Call us Now: 043-002-438

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย อายุต่ำกว่า 3 ปี

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลบารมี

โรงเรียนอนุบาลบารมี จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็ก อายุ 1-3 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Functions) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย มีทักษะในการวางแผน มีสมาธิจดจ่อใส่ใจ จัดลำดับความสำคัญ ทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย ควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ของตนเอง รู้จักคิดยืดหยุ่นปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้ และมีส่วนร่วมในการคิดและการวางแผนร่วมกับผู้อื่น จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนอย่างมีศักยภาพ ภายใต้บริบทของโรงเรียน สังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยทฤษฎีการเสริมแรง ( B.F. Skinner, (1904-1990) เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

วิสัยทัศน์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และสำนึกความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก

วิสัยทัศน์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ภายในปี 2566 โรงเรียนอนุบาลบารมี มุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ1-3 ปี ทุกคน ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาเหมาะสมกับวัย เน้นให้เด็กเรียนรู้ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function) ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมตามวัย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก และส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อมในการเรียนต่อในชั้นที่สูงขึ้น

ภารกิจการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลบารมี

1. มุ่งจัดประสบการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 1-3 ปี ให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function) ส่งเสริมเด็กให้ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และให้เด็กมีความพร้อมในการเรียนต่อในชั้นที่สูงขึ้น
2. จัดกิจกรรมส่งเสริม  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิต
3.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
5. จัดกิจกรรมเสริมสร้างสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
6. จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด  การแก้ปัญหา และการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
7. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
8. พัฒนาครูและบุคลากรที่จัดการศึกษาปฐมวัย
9. พัฒนาสื่อ / แหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม  ปลอดภัย  และส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน
10. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยชุมชน  และผู้ปกครองมีส่วนร่วม
11.ส่งเสริม  สิทธิโอกาสทางการศึกษาในครอบคลุมผู้เรียน  ทุกประเภท

เป้าหมายการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลบารมี

1. เด็กทุกคนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อย่างสมดุลตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร และกระบวนการพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function)
2. เด็กทุกคนมีความพร้อม  กล้าแสดงออก  และพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมกับวัย
3. เด็กทุกคนมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
4. เด็กทุกคนมีร่างกายแข็งแรง  มีสุขภาพจิตดี
5. เด็กทุกคนมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  มีความซื่อสัตย์  ประหยัด และอยู่ใน สังคมได้อย่างมีความสุข
6. เด็กทุกคนได้รับการปลูกฝังให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
7. เด็กทุกคนมีมารยาท และปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย
8. เด็กทุกคนดำรงชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักประหยัดอดออม

หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  ตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสมด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่  เด็กกับผู้สอน  เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนาและให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับขั้นของพัฒนาการทุกด้าน อย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพโดยมีหลักการดังนี้

1.เสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกคน

2.ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย

3.ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นอย่างมีความหมายและ มีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้ลงมือกระทำในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับวัย และมีการพักผ่อนที่เพียงพอ

4.จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข

5. สร้างความรู้  ความเข้าใจและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่  ครอบครัว ชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

จุดหมายการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 1-3 ปี

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ1-3 ปี  เน้นการจัดประสบการณ์ผ่านการเล่นตามธรรมชาติที่เหมาะสมกับวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา โดยจัดกิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ และความสามารถตามวัยของเด็ก ทั้งนี้ เด็กในช่วงวัยจะมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นมากกว่าในช่วงแรก เด็กพึ่งพาตนเอง แสดงความเป็นตัวของตัวเอง จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงสาระการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยประสบการณ์สำคัญและสาระที่ควรเรียนรู้ตลอดจนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

จุดหมาย

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ 1-3 ปี จัดขึ้นสำหรับพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก ใช้เป็นแนวทางในการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก  ตลอดจนจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสมให้กับเด็ก มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย  ความสามารถ  ความสนใจ  และความแตกต่างระหว่างบุคคล  เพื่อให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้

1.ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี

2.ใช้อวัยวะของร่างกายได้คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน

3.มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย

4.รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว

5.ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย

6.สื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย

7.สนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว